Asuntolaivurit

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Asuntolaivurit ry, ruotsiksi Husbåtsskepparna rf, ja kotipaikka Helsinki. 

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • - edistää asuntolaivakulttuurin kehittymistä, asuntolaivojen kunnostamista ja rakentamista, niiden toimintamahdollisuuksia ja ylläpitoa; 
 • - edistää merimiestaitojen ja -tapojen ylläpitoa ja koulutusta; 
 • - kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä
 • - säilyttää asuntolaivakulttuuri, merenkulkuperinteet ja eri alustyypit osana Helsingin kaupungin historiallisesti arvokasta merellistä kaupunkikuvaa. 

 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • - hallitsee ja ylläpitää laituri- ja satama-alueita tarkoitustaan edistävien alusten toimintaa varten sekä
 • - järjestää alan tiedotus-, koulutus-, tutkimus-, julkaisu-, harrastus- ja ohjelmatoimintaa.
 • - tekee aloitteita eri viranomaisille jaon yhteistyössä muiden saman alan tahojen kanssa.

 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi: 

 • - järjestää maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia sekä kursseja
 • - harjoittaa ravitsemus- ja kioskitoimintaa yhdessä toimipaikassa ja järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • - vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 

 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä voivat olla runkokatsastettujen ja omilla koneillaan tai purjeillaan kulkevien asumiskäyttöön soveltuvien alusten omistajat, kipparit, muu laivaväki ja kaikki muut yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattaja- ja kunniajäseniä. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea toimittamalla anomuksen yhdistyksen hallitukselle. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut. Hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistys syyskokouksessaan erikseen joka jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä nimeää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan johdolla kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Äänet ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa kirjallisen vaatimuksen esittämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Yhdistyksenkokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa. 

 

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostitse, jäsenten antamaan osoitteeseen. 

Varsinaiset kokoukset: 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • - kokouksen avaus 
 • - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 • - todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 
 • - hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
 • - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 • - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • - kokouksen avaus 
 • - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 • - todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 
 • - hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksjen suuruus seuraavalle vuodelle 
 • - valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet 
 • - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat 
 • - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin niin että asia ehtii kokouskutsuun. 

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.